Search FishBase

Tên thường gặp

(e.g. rainbow trout)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chinese Arabic Russian Japanese Hindi Greek Thêm các bài viết...

Tên khoa học

Advanced Match
Giống
(e.g. Rhincodon)
Các loài
(e.g. typus)Random Species
Giống + Các loài
Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Read more on the new classification (February 2023).
Differences between FishBase and Eschmeyer’s Catalog of Fishes (ECoF).

Tự điển

(thí dụoophagy)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thông tin từ Họ

Thông tin về họ
Tất cả các loại cá
Các loài danh nghĩa
Định loại
Các tranh (Ảnh)
Khóa để định loại
Các tài liệu tham khảo (FishBase)
Ảnh sai
Tem (Nhãn hiệu)
Các đồ thị
Ma trận Sinh thái của các loài
BRUVS
Ghi chú: Các bảng có thể chưa hoàn chỉnh. Một số bảng có thể rất dài và cần nhiều thời gian để tải xuống
Thông tin từ Nước/Đảo

Đa dạng sinh học
Tất cả các loại cá
Nước ngọt
Biển
được giới thiệu
Đặc hữu
Bị đe dọa
Nguy hiểm
Cùng sống ở rạn san hô
Tầng nổi
Vùng nước sâu
Những công dụng
Tính thương mại
Nuôi trồng thủy sản
Thương mại bể nuôi cá
Invasiveness
Các loại cá để chơi
Nuôi trồng thủy sản của FAO
Sản lượng của FAO
Sản lượng của tổ chức ICES
Biển chung quanh ta
Thiệt hại về cá
Các công cụ
Định loại
Khóa để định loại
Hướng dẫn hiện trường
Những lần xuất hiện
Các tài liệu tham khảo
Số liệu sai
Ảnh sai
Các chỉ tiêu sinh thái
Ma trận Sinh thái của các loài
Checklist (extended)
by Large Marine Ecosystem
BRUVS
Hỗn hợp
Thông tin quốc gia
Tổng quan của FAO
Thông tin ReefBase
Thỏa thuận và Hiệp ước
Người cộng tác
Các tem về cá
Tên thường gặp
Bể cá công cộng
Ghi chú: Các bảng có thể chưa hoàn chỉnh. Một số bảng có thể rất dài và cần nhiều thời gian để tải xuống
  • Lists may be incomplete. Some lists may be very long and will take time to load
  • A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
  • Disclaimer about country names
Thông tin từ Hệ sinh thái

Đa dạng sinh học
Tất cả các loại cá
Introduced
Endemic
Threatened
Dangerous
Reef-associated
Pelagic
Vùng nước sâu
Số liệu điểm
Các công cụ
Tháp dinh dưỡng
Ma trận Sinh thái của các loài
Các chỉ tiêu sinh thái
Định loại
Khóa để định loại
Sự thích nghi nhanh của cá
Hỗn hợp
Thông tin hệ sinh thái
Ghi chú: Các bảng có thể chưa hoàn chỉnh. Một số bảng có thể rất dài và cần nhiều thời gian để tải xuống
Regional Interfaces

FishBase for Americas
FishBase for Africa
FishBase for Africa
FishBase for the Red Sea
FishBase for HighARCS
FishBase for Europe
FishBase for Hong Kong
Ghi chú: Các công cụ không có núm radio có thể thấy ở trang Tổng hợp loài (Summary Species).
Thông tin từ đề tài

Sinh thái dinh dưỡng
Thức ăn
Các loại thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Các động vật ăn mồi

Sinh lý học/Tập tính
Trao đổi chất
Vùng mang
Não bộ
tầm nhìn
Âm thanh của cá
Tốc độ bơi

Vòng đời
Sự sinh trưởng
Tương quan Chiều dài-Khối lượng (L-W)
Tần suất chiều dài
Bổ xung
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Spawning Aggregation
Fecundity
Các trứng
Phát triển trứng
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Abundance

Những công dụng
Nuôi trồng thủy sản
Các tổng quan nuôi trồng thủy sản
Những chỉ dẫn
Các bệnh
Ngộ độc dạng ciguetera
Chế biến
Nutrients
Độc học sinh thái
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Otoliths
Mass conversion
Rice-fish

Hỗn hợp
Thỏa thuận và Hiệp ước
CITES
CMS
Các cơ sở dữ liệu quốc gia
Các tên theo tiếng
Người cộng tác
Bể cá công cộng
Các đoàn điều tra
NEW
OceanAdapt
Vật liệu nhìn
Các tem về cá
Uploaded photos online
Editor messages
Ghi chú: Các bảng có thể chưa hoàn chỉnh. Một số bảng có thể rất dài và cần nhiều thời gian để tải xuống
Các công cụ
Định loại
Khóa để định loại
Định loại
BRUVS
Những chỉ dẫn bất lợi
Hướng dẫn toàn cầu
Invasiveness
Các loài theo hệ sinh thái
Các đồ thị
Seafood advisory
Tên phù hợp
ụư chẩn đoán bệnh
Trang My Fish
Công cụ của vòng đời
Phân tích L-F
Information gaps
Biển chung quanh ta
Thang dinh dưỡng tính từ phân loại dinh dưỡng của International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants (ISSCAAP), FAO
Nuôi trồng thủy sản của FAO
Sản lượng của FAO
Phân tích sản lượng
Sản lượng của tổ chức ICES
CMSY++
Classification List
Classification Tree
Các thống kê về cá
Các kỷ lục thế giới
Mã số nước
Catalogue of Life
Các bộ sưu tập cá
Lịch sử thu thập
Tháp dinh dưỡng
Các chỉ tiêu sinh thái
Species in GoMexSi
Các loài mới in FishBase
Các loài mới in Welt der Fische
Ảnh mới
Missing pictures
Top 100
Mobile AppsNEW
rfishbase: R interface to FishBase
AquaMaps
Ghi chú: Các công cụ không có núm radio có thể thấy ở trang Tổng hợp loài (Summary Species).
Các tài liệu tham khảo
Tác giả
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Năm
Danh hiệu
(e.g. Gilbert Islands)
Nguồn gốc
Tài liệu tham khảo số
(e.g. 32 or 32, 123, 2700)

Các báo cáo của tổ chức ICES

List of publications on fishes in Zootaxa.
You can search references also in the independent Catalog of Fishes.
Associated Journal

Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2020: 0.928; link to old content 1970-2020) and Journal of Fish Biology (2.038, 2019 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.

Indexed Journal

Cybium (publisher: SFI, Société Française d’Ichtyologie)

For journal editors: Would you wish that your journal were indexed in FishBase, please contact our librarian

Các tài liệu tham khảo trích dẫn FishBase

Làm sao trích dẫn FishBase
từ Main Ref. và/hoặc Data Ref. của ghi nhận được quan tâm,

Trích dẫn từ FishBase đó là
Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2023. FishBase.
World Wide Web electronic publication.
www.fishbase.org, version (02/2023).

Disclaimer
FishBase present information on fishes as correctly as possible. However, we can not exclude errors, and neither we nor our partners can be held responsible for any damage that may arise from these.

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from FishBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from FishBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from FishBase'.

Ghi chú: FishBase cũng đã đuợc thiết lập trêm CD-ROM/DVD, xem FishBase hoặc sách Fishbase để có thêm thông tin. FishBase đã được thành lập với sự giúp đỡ của nhiều đối tác và sự hỗ trợ của EC và các nhà tài trợ khác


FishBase Team | Web Stats |Touch screen
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Paris, France
update ver. 02/2023