Search FishBase

အမ်ားေခၚအမည္

(e.g. rainbow trout)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chinese Arabic Russian Japanese Hindi Greek ပို၍မ်ားေသာ စာတိုျဖင့္ေဖာ္ျပေရးသားထားျခင္း...

သိပံၸအမည္

Advanced Match
မ်ိဳးစဥ္
(e.g. Rhincodon)
မ်ိဳးစိတ္မ်ား
(e.g. typus)Random Species
မ်ိဳးစဥ္ + မ်ိဳးစိတ္မ်ား
Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Read more on the new classification (February 2023).
Differences between FishBase and Eschmeyer’s Catalog of Fishes (ECoF).

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအားလံုး

(နမူနာoophagy)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

မ်ိဳးရင္းအားျဖင့္ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မ်ိဳးရင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
ငါးမ်ားအားလံုး
အမည္ေပးထားျပီးေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား
မိ်ဳးခြဲျခားျခင္း
ဓါတ္ပံုမ်ား
ငါးမ်ိဳးခြဲျခားရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ား
က်မ္းကိုးစာရင္းမ်ား(FishBase)
လြဲမွားေသာဓါတ္ပံုမ်ား
တံဆိပ္ေခါင္း
ဘားဂရပ္
မ်ိဳးစိတ္မ်ားတည္ရွိေသာ ေဂဟစနစ္ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈ
BRUVS
မွတ္စု ။ စာရင္းမ်ားျပည့္စံုနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အခိ်ဳ႕စာရင္းမ်ားသည္အလြန္ရွည္ေနမည္ဆိုလ်ွင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းျပည္၊ႏိုင္ငံအားျဖင့္ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေနထိုင္ရာေဒသလိုက္ျပီး သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ားကြဲျပားျခားနားျခင္း
ငါးမ်ားအားလံုး
ေရခ်ိဳ
ေရငန္တည္ရွိရာအရပ္
အျခားေနရာေဒသမွတင္သြင္းလာ ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား
ေဒသတစ္ခုတြင္သာရွိေသာ
ထိတ္လန့္ေျခာက္ျခားေစသည္။
အႏၱရာယ္ရွိေသာ
သႏၲာေက်ာက္တန္းနွင့္ဆက္စပ္ေသာ
ေအာက္ေျခေနရနက္ပိုင္းမဟုတ္ေသာေနရာ
ေရနက္ပိုင္း
အသံုးျပဳသည္။
စီးပြားေရးးအရ
ေမြးျမဴေရး
အလွေမြးငါးမ်ားကို ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မွဳျပဳလုပ္ျခင္း
က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ
အေပ်ာ္တန္းငါးမွ်ားျခင္းခံရေသာငါးမ်ိဳးမ်ား
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ အစည္း၏ ေရသတၲ၀ါေမြးျမဴေရးက႑
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ အစည္း၏ ဖမ္းဆီးရရွိမႈစာရင္းမ်ား
ICES catch
ကြ်နု္ပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ပင္လယ္ျပင္
ငါးမ်ားေပ်ာက္ဆံုးမႈ
အသံုးျပဳေသာကိရိယာ
မိ်ဳးခြဲျခားျခင္း
ငါးမ်ိဳးခြဲျခားရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ား
ကြင္းဆင္းရာတြင္ အသံုး၀င္ေသာ လမ္းညြႊန္စာအုပ္
ေတြ႔ရွိမႈ
က်မ္းကိုးစာရင္း
လြဲမွားေသာ အခ်က္အလက္
လြဲမွားေသာဓါတ္ပံုမ်ား
ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ အတိုင္းအထြာမ်ား
မ်ိဳးစိတ္မ်ားတည္ရွိေသာ ေဂဟစနစ္ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈ
Checklist (extended)
by Large Marine Ecosystem
BRUVS
အထူးထူးအျပားျပားေသာ
ႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ အစည္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သႏၲာေက်ာက္တန္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍
ျပဳမႈဆက္ဆံပံုမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ျပဳမႈဆက္ဆံပံုမ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူ
ငါးပံုပါေသာ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား
အမ်ားေခၚအမည္
အမ်ားျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖရန္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ ငါးျပတိုက္
မွတ္စု ။ စာရင္းမ်ားျပည့္စံုနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အခိ်ဳ႕စာရင္းမ်ားသည္အလြန္ရွည္ေနမည္ဆိုလ်ွင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
  • Lists may be incomplete. Some lists may be very long and will take time to load
  • A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
  • Disclaimer about country names
ေဂဟစနစ္အားျဖင့္ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေနထိုင္ရာေဒသလိုက္ျပီး သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ားကြဲျပားျခားနားျခင္း
ငါးမ်ားအားလံုး
Introduced
Endemic
Threatened
Dangerous
Reef-associated
Pelagic
ေရနက္ပိုင္း
အခ်က္အလက္ အမွတ္အသား
အသံုးျပဳေသာကိရိယာ
အစာရရွိမႈကြင္းဆက္နွင့္ အစာစားေသာအေလ့အက်င့္ကို အဆင့္ဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း
မ်ိဳးစိတ္မ်ားတည္ရွိေသာ ေဂဟစနစ္ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈ
ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ အတိုင္းအထြာမ်ား
မိ်ဳးခြဲျခားျခင္း
ငါးမ်ိဳးခြဲျခားရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ား
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွျပီးမွျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေသာ/မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနျပီမွ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိရေသာငါးမ်ား
အထူးထူးအျပားျပားေသာ
ေဂဟစနစ္နွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
မွတ္စု ။ စာရင္းမ်ားျပည့္စံုနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အခိ်ဳ႕စာရင္းမ်ားသည္အလြန္ရွည္ေနမည္ဆိုလ်ွင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Regional Interfaces

အေမရိကန္အတြက္ FishBase
အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားအတြက္ FishBase
အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားအတြက္ FishBase
FishBase for the Red Sea
FishBase for HighARCS
FishBase for Europe
FishBase for Hong Kong
Note: Tools without radio button are available from the Species Summary page.
ေခါင္းစဥ္အားျဖင့္ ရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အစာရရွိမႈကြင္းဆက္နွင့္ အစာစားေသာအေလ့အက်င့္နွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္စပ္မႈ
ေန႕စဥ္စားေသာက္သည့္ အစားအစာ
အစာအမ်ိဳးအစားမ်ား
အစာအမ်ိဳးအစားမ်ား
အစာစားသံုးမႈ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ပမာဏ
အစာရွာေဖြေနေသာသတၲ၀ါမ်ား

ကမၼေဗဒ / အျပဳအမႈ
ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္ျခင္း
ပါးဟပ္ဧရိယာ
ဦးေႏွာက္မ်ား
အျမင္
ငါး၏အသံမ်ား
ကူးခတ္သြားလာေသာနႈန္း

ဘ၀သမိုင္း
ၾကီးထြားမႈ
အလ်ားနွင့္ကိုယ္အေလးခိ်န္ဆက္သြယ္မႈ
ကိုယ္အလ်ားအတိုင္းအတာမ်ား၏ ၾကိမ္ႏႈန္းမ်ား
ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ နဂိုအတိုင္းတည္ရွိေနမႈ
မ်ိဳးပြားသားေပါက္ျခင္း
မိ်ဳးပြားရန္အရြယ္ေရာက္ျပီ
သားေပါက္ျခင္း
Spawning Aggregation
Fecundity
ဥမ်ား
ဥဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ
သားေလာင္း
သားေလာင္းမ်ားတည္ရွိမႈ၊ေရႊ႕ရွား ေျပာင္းလဲမႈ၊ၾကီးထြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈမ်ား
Abundance

အသံုးျပဳသည္။
ေမြးျမဴေရး
ေမြးျမဴေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္း/မွတ္စု
အျခားေနရာေဒသသို႔ တင္သြင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
သန္႔ရွင္းမွဳမရွိေသာ ပင္လယ္ငါးကို စားမိ အဆိပ္မိျခင္း
ကုန္ၾကမ္းမွကုန္ေခ်ာျဖစ္လာရန္ ျပဳလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္
Nutrients
ေဂဟစနစ္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာေသာဘာသာရပ္
မ်ိဳးရိုးဗီဇ
မ်ဳိးရုိးဗီဇလကၡဏာရပ္မ်ား ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ျခင္း
ဆင္းသက္လာေသာ မိ်ဳးရိုးစဥ္ဆက္ကို ေလ့လာထားခ်က္
Otoliths
Mass conversion
Rice-fish

အထူးထူးအျပားျပားေသာ
ျပဳမႈဆက္ဆံပံုမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ျပဳမႈဆက္ဆံပံုမ်ား
CITES
CMS
ေဒသတြင္းမွရရွိလာေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
ဘာသာစကားအားျဖင့္ေပးထားေသာအမည္မ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူ
အမ်ားျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖရန္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ ငါးျပတိုက္
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား
NEW
OceanAdapt
ရုပ္သံပါရွိေသာဖိုင္
ငါးပံုပါေသာ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား
Uploaded photos online
Editor messages
မွတ္စု ။ စာရင္းမ်ားျပည့္စံုနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အခိ်ဳ႕စာရင္းမ်ားသည္အလြန္ရွည္ေနမည္ဆိုလ်ွင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အသံုးျပဳေသာကိရိယာ
မိ်ဳးခြဲျခားျခင္း
ငါးမ်ိဳးခြဲျခားရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ား
မိ်ဳးခြဲျခားျခင္း
BRUVS
ဆန႔္က်င္ဘက္ မိတ္ဆက္ျခင္း
ကမၻာ့တစ္၀ွမ္းလံုးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း
က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ
ေဂဟစနစ္ကို မႈတည္၍တည္ရွိေနေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား
ဘားဂရပ္
ပင္လယ္စာနွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးခ်က္
အမည္မ်ားကို တိုက္ၾကည့္ရန္
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို စီစစ္္မွတ္သားျခင္း
စာမ်က္နွာ
ဘ၀သမိုင္းကိုေလ့လာနိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္း/နည္းလမ္း
ကိုယ္အလ်ားနွင့္၄င္း၏ၾကိမ္းႏႈန္းကို စမ္းစစ္ေလ့လာျခင္း
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ အဆက္ျပတ္ေနသည္
ကြ်နု္ပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ပင္လယ္ျပင္
ISSCAAP Troph
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ အစည္း၏ ေရသတၲ၀ါေမြးျမဴေရးက႑
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ အစည္း၏ ဖမ္းဆီးရရွိမႈစာရင္းမ်ား
ဖမ္းဆီးရွိမွဳကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း
ICES catch
CMSY++
Classification List
Classification Tree
ငါးမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းအင္းျဖင့္ေရးသားထားျခင္း
ကမၻာ့မွတ္တမ္းမ်ား
ႏိုင္ငံ၏ အမွတ္အသား၊
Catalogue of Life
ငါးမ်ားကိုစုေဆာင္းျခင္း
ေကာက္ယူရရွိေသာ သမိုင္းေၾကာင္း
အစာရရွိမႈကြင္းဆက္နွင့္ အစာစားေသာအေလ့အက်င့္ကို အဆင့္ဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း
ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ အတိုင္းအထြာမ်ား
Species in GoMexSi
မ်ိဳးစိတ္အသစ္ in FishBase
မ်ိဳးစိတ္အသစ္ in Welt der Fische
ဓါတ္ပံုအသစ္
Missing pictures
ထိပ္ဆံုး(၁၀၀) စာရင္း၀င္
Mobile AppsNEW
rfishbase: R interface to FishBase
AquaMaps
Note: Tools without radio button are available from the Species Summary page.
က်မ္းကိုးစာရင္း
စာေရးသူ
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
နွစ္
ေခါင္းစဥ္
(e.g. Gilbert Islands)
အရင္းအျမစ္
ကိုးကားသည့္ က်မ္းကိုးစာရင္း၏အမွတ္
(e.g. 32 or 32, 123, 2700)

ICES papers

List of publications on fishes in Zootaxa.
You can search references also in the independent Catalog of Fishes.
Associated Journal

Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2020: 0.928; link to old content 1970-2020) and Journal of Fish Biology (2.038, 2019 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.

Indexed Journal

Cybium (publisher: SFI, Société Française d’Ichtyologie)

For journal editors: Would you wish that your journal were indexed in FishBase, please contact our librarian

FishBase မွထုတ္ျပန္ထားေသာ က်မ္းကိုးစာရင္းမ်ား

FishBase တြင္မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားသည္
မႈလစာေရးသူအမည္ကို ေပးပို႔ေပးပါ။ FishBase စာမ်က္နွာေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူမည္ဆိုလွ်င္လည္း မိမိအသံုးျပဳခဲ့ေသာ အဓိကက်ေသာ က်မ္းကိုးစာရင္းနွင့္ က်မ္းကိုးစာရင္းမွ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္သားထားပါ။

ငါးမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုတင္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၏ ကိုးကားခ်က္
Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2023. FishBase.
World Wide Web electronic publication.
www.fishbase.org, version (02/2023).

Disclaimer
FishBase present information on fishes as correctly as possible. However, we can not exclude errors, and neither we nor our partners can be held responsible for any damage that may arise from these.

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from FishBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from FishBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from FishBase'.

Note: FishBase is also available on CD-ROM/DVD, see the FishBase homepage or the FishBase book for more information. FishBase was created with the help of many partners and with support from the EC and other donors


FishBase Team | Web Stats |Touch screen
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Paris, France
update ver. 02/2023