List of Species Treated in Reference And Used in FishBase
n = 137
Species Name Used in Reference
Acanthopsoides gracilis Fowler, 1934 Acanthopsoides gracilis (p. 41)
Acantopsis dialuzona Van Hasselt, 1823 Acanthopsis choirorhynchos (p. 41)
Acheilognathus deignani (Smith, 1945) Acanthorhodeus deignani (p. 38,92)
Ambastaia sidthimunki (Klausewitz, 1959) Botia sidthimunki (p. 41)
Annamia normani (Hora, 1931) Annamia normani (p. 41)
Auriglobus modestus (Bleeker, 1850) Chonerhinus modestus (p. 43)
Bagarius vegrandis Ng & Kottelat, 2021 Bagarius bagarius (p. 37,80)
Bagrichthys macracanthus (Bleeker, 1854) Bagroides macracanthus (p. 36,50)
Bagrichthys macropterus (Bleeker, 1854) Bagroides macropterus (p. 36,49)
Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1850) Balantiocheilos melanopterus (p. )
Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1850) Balantiocheilus melanopterus (p. 41)
Barbichthys laevis (Valenciennes, 1842) Barbichthys laevis (p. 40)
Barbodes binotatus (Valenciennes, 1842) Puntius binotatus (p. 39)
Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849) Puntius gonionotus (p. )
Barbonymus schwanefeldii (Bleeker, 1854) Puntius schwanenfeldii (p. 39)
Belodontichthys truncatus Kottelat & Ng, 1999 Wallago dinema (p. 37)
Betta splendens Regan, 1910 Betta splendens (p. 42)
Brachirus harmandi (Sauvage, 1878) Synaptura harmandi (p. 42)
Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758) Centrolabrus exoletus (p. 922-923)
Ceratogarra fasciacauda (Fowler, 1937) Garra fasciacauda (p. 41)
Channa gachua (Hamilton, 1822) Channa gachua (p. 42)
Channa lucius (Cuvier, 1831) Channa lucius (p. 42)
Channa melasoma (Bleeker, 1851) Channa melasoma (p. 42)
Channa micropeltes (Cuvier, 1831) Channa micropeltes (p. )
Channa orientalis Bloch & Schneider, 1801 Channa orientalis (p. )
Channa striata (Bloch, 1793) Channa striata (p. )
Chitala chitala (Hamilton, 1822) Chitala chitala (p. )
Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878 Cirrhinus microlepis (p. 39)
Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) Labeo stigmapleura (p. 40)
Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) Osteochilus prosemion (p. 39)
Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) Clarias batrachus (p. )
Cosmochilus harmandi Sauvage, 1878 Cosmochilus harmandi (p. 40)
Crossocheilus cobitis (Bleeker, 1854) Epalzeorhynchos kalliurus (p. 41)
Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934) Crossocheilus reticulatus (p. 41)
Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934) Epalzeorhynchos coatesi (p. 41)
Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1849) Cyclocheilichthys dumerilii (p. 40,137)
Datnioides microlepis Bleeker, 1854 Datnioides microlepis (p. 42)
Devario laoensis (Pellegrin & Fang, 1940) Daniops myersi (p. 38,94)
Devario regina (Fowler, 1934) Danio regina (p. 38,95)
Dichotomyctere fluviatilis (Hamilton, 1822) Tetraodon fluviatilis (p. 43)
Discherodontus ashmeadi (Fowler, 1937) Puntius ashmeadi (p. 42)
Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934) Labeo erythrurus (p. 40)
Esomus longimanus (Lunel, 1881) Esomus goddardi (p. 38,93)
Esomus metallicus Ahl, 1923 Esomus metallicus (p. 38,92)
Glyptothorax trilineatus Blyth, 1860 Glyptothorax trilineatus (p. 37,81)
Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) Gyrinocheilus aymonieri (p. 41)
Hampala dispar Smith, 1934 Hampala dispar (p. 39,107-108)
Hampala macrolepidota Kuhl & Van Hasselt, 1823 Hampala macrolepidota (p. )
Helicophagus waandersii Bleeker, 1858 Helicophagus waandersii (p. 37,68)
Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) Mystus nemurus (p. )
Hemibagrus planiceps (Valenciennes, 1840) Mystus planiceps (p. 37,57)
Hemibagrus wyckii (Bleeker, 1858) Mystus wyckii (p. 37,57)
Hemisilurus heterorhynchus (Bleeker, 1854) Hemisilurus heterorhynchus (p. 37,67)
Henicorhynchus caudimaculatus (Fowler, 1934) Cirrhinus lineatus (p. 12)
Heteropneustes fossilis (Bloch, 1794) Heteropneustes fossilis (p. 38)
Hilsa kelee (Cuvier, 1829) Hilsa kanagurta (p. 36)
Homalopteroides smithi (Hora, 1932) Homaloptera smithi (p. 41)
Incisilabeo behri (Fowler, 1937) Labeo behri (p. 40,153-154)
Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840) Kryptopterus bicirrhis (p. 63)
Kryptopterus schilbeides (Bleeker, 1858) Kryptopterus schilbeides (p. 37,66)
Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) Morulius chrysophekadion (p. 40)
Labeo dyocheilus (McClelland, 1839) Labeo dyocheilus (p. 40)
Labeo erythropterus Valenciennes, 1842 Osteochilus ochrus (p. 39)
Labeo pierrei (Sauvage, 1880) Labeo cheveyi (p. 40)
Laubuka laubuca (Hamilton, 1822) Chela laubuca (p. 38,91)
Leiodon cutcutia (Hamilton, 1822) Tetraodon cutcutia (p. 43)
Lepidocephalichthys hasselti (Valenciennes, 1846) Lepidocephalus hasselti (p. 41)
Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851) Leptobarbus hoevenii (p. )
Leptobarbus rubripinna (Fowler, 1937) Filirasbora rubripinna (p. 38,97-98)
Lobocheilos cryptopogon (Fowler, 1935) Tylognathus cryptopogon (p. 41)
Lobocheilos davisi (Fowler, 1937) Tylognathus davisi (p. 41)
Lobocheilos delacouri (Pellegrin & Fang, 1940) Tylognathus delacouri (p. 41)
Lobocheilos gracilis (Fowler, 1937) Tylognathus gracilis (p. 41)
Luciosoma bleekeri Steindachner, 1878 Luciosoma bleekeri (p. 38,96)
Luciosoma setigerum (Valenciennes, 1842) Luciosoma setigerum (p. 38)
Macrochirichthys macrochirus (Valenciennes, 1844) Macrochirichthys macrochirus (p. )
Macrognathus aculeatus (Bloch, 1786) Macrognathus aculeatus (p. )
Mastacembelus favus Hora, 1924 Mastacembelus armatus favus (p. 43)
Mystacoleucus greenwayi Pellegrin & Fang, 1940 Mystacoleucus greenwayi (p. 40)
Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842) Mystacoleucus marginatus (p. 40)
Mystus cavasius (Hamilton, 1822) Mystus cavasius (p. )
Mystus nigriceps (Valenciennes, 1840) Mystus micracanthus (p. 37,57)
Mystus rhegma Fowler, 1935 Mystus rhegma (p. 37,55)
Mystus vittatus (Bloch, 1794) Mystus vittatus (p. )
Nandus nandus (Hamilton, 1822) Nandus nandus (p. 42)
Nandus nebulosus (Gray, 1835) Nandus nebulosus (p. 42)
Neolissochilus blanci (Pellegrin & Fang, 1940) Tor blanci (p. 39)
Ompok miostoma (Vaillant, 1902) Wallagonia miostoma (p. 37,59)
Ompok siluroides Lacepède, 1803 Ompok bimaculatus (p. 37,61)
Opsarius barna (Hamilton, 1822) Barilius barna (p. 38)
Opsarius koratensis (Smith, 1931) Barilius nanensis (p. 38,103-104)
Osphronemus goramy Lacepède, 1801 Osphronemus goramy (p. )
Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) Osteochilus hasselti (p. )
Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) Osteochilus vittatus (p. 39)
Osteochilus waandersii (Bleeker, 1853) Osteochilus soplaoensis (p. 39,118)
Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) Oxyeleotris marmorata (p. )
Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) Oxyeleotris marmoratus (p. 42)
Oxygaster pointoni (Fowler, 1934) Oxygaster pointoni (p. 38,87-88)
Pangasius larnaudii Bocourt, 1866 Pangasius larnaudii (p. 37,73)
Pangasius macronema Bleeker, 1850 Pangasius siamensis (p. 71)
Pangasius nasutus (Bleeker, 1863) Pangasius nasutus (p. 37,72)
Pangasius pangasius (Hamilton, 1822) Pangasius pangasius (p. )
Pangasius sanitwongsei Smith, 1931 Pangasius sanitwongsei (p. )
Pao leiurus (Bleeker, 1850) Tetraodon leiurus (p. 43)
Parachela oxygastroides (Bleeker, 1852) Oxygaster oxygastroides oxygastroides (p. 38)
Parachela williaminae Fowler, 1934 Parachela williaminae (p. 38)
Paralaubuca barroni (Fowler, 1934) Paralaubuca barroni (p. 38,89)
Paralaubuca riveroi (Fowler, 1935) Paralaubuca riveroi (p. 38,89)
Paralaubuca stigmabrachium (Fowler, 1934) Paralaubuca stigmabrachium (p. 38,88-89)
Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851) Kryptopterus apogon (p. 37,64)
Phalacronotus bleekeri (Günther, 1864) Kryptopterus bleekeri (p. 37,65)
Poropuntius huguenini (Bleeker, 1853) Puntius huguenini (p. 39,130)
Probarbus jullieni Sauvage, 1880 Probarbus jullieni (p. )
Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878) Pteropangasius cultratus (p. 37,70)
Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865) Puntioplites proctozysron (p. 40,132-133)
Puntius bramoides (Valenciennes, 1842) Puntius bramoides (p. 39,131)
Puntius brevis (Bleeker, 1849) Puntius leiacanthus (p. 39,127)
Rasbora borapetensis Smith, 1934 Rasbora borapetensis (p. 38,100)
Rasbora daniconius (Hamilton, 1822) Rasbora daniconius (p. )
Rasbora daniconius (Hamilton, 1822) Rasbora daniconius daniconius (p. 38,98-99)
Rasbora myersi Brittan, 1954 Rasbora myersi (p. 38,102)
Rasbora sumatrana (Bleeker, 1852) Rasbora sumatrana (p. )
Schistura bucculenta (Smith, 1945) Noemacheilus bucculentus (p. 42)
Schistura spiloptera (Valenciennes, 1846) Noemacheilus spilopterus (p. 42)
Sikukia gudgeri (Smith, 1934) Xenocheilichthys gudgeri (p. 40)
Syncrossus beauforti (Smith, 1931) Botia beauforti (p. 41)
Tenualosa thibaudeaui (Durand, 1940) Tenualosa thibaudeaui (p. )
Tor douronensis (Valenciennes, 1842) Tor douronensis (p. )
Tor tambra (Valenciennes, 1842) Tor tambra (p. 39)
Toxotes microlepis Günther, 1860 Toxotes microlepis (p. 42)
Trichopodus pectoralis Regan, 1910 Trichogaster pectoralis (p. )
Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) Trichogaster trichopterus (p. )
Trichopsis vittata (Cuvier, 1831) Trichopsis vittatus (p. 42)
Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) Wallagonia attu (p. 37,58)
Xenentodon canciloides (Bleeker, 1854) Xenentodon canciloides (p. 42)
Yasuhikotakia modesta (Bleeker, 1864) Botia modesta (p. 41)
Yasuhikotakia morleti (Tirant, 1885) Botia morleti (p. 41)
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 20/06/03 ,  php script by elaxamana, 02/03/09 ,  last modified by cmilitante, 25/03/10