More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Eviota
n = 129
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Eviota abax (Jordan & Snyder, 1901) Sand-table dwarfgoby
2.  Eviota afelei Jordan & Seale, 1906 Afele's dwarfgoby
3.  Eviota albolineata Jewett & Lachner, 1983 White-line dwarfgoby
4.  Eviota algida Greenfield & Erdmann, 2014 Upwelling dwarfgoby
5.  Eviota amamiko Fujiwara, Suzuki & Motomura, 2019 Amamiko dwarfgoby
6.  Eviota amphipora Greenfield & Erdmann, 2020 Twinpore dwarfgoby
7.  Eviota ancora Greenfield & Suzuki, 2011 Hookcheek dwarfgoby
8.  Eviota angustifascia Greenfield & Erdmann, 2020 Whiteline dwarfgoby
9.  Eviota aquila Greenfield & Jewett, 2014 Dark dwarfgoby
10.  Eviota asymbasia Greenfield & Jewett, 2016 Inconsistent dwarfgoby
11.  Eviota atriventris Greenfield & Suzuki, 2012 Blackbelly dwarfgoby
12.  Eviota bifasciata Lachner & Karnella, 1980 Twostripe dwarfgoby
13.  Eviota bilunula Greenfield & Suzuki, 2016 Crescent dwarfgoby
14.  Eviota bimaculata Lachner & Karnella, 1980 Twin-occipital dwarfgoby
15.  Eviota bipunctata Greenfield & Jewett, 2016 Variable dwarfgoby
16.  Eviota brahmi Greenfield & Tornabene, 2014 Brahm’s dwarfgoby
17.  Eviota cometa Jewett & Lachner, 1983 Comet dwarfgoby
18.  Eviota dalyi Greenfield & Gordon, 2019 Amirante dwarfgoby
19.  Eviota deminuta Tornabene, Ahmadia & Williams, 2013 Diminutive dwarfgoby
20.  Eviota disrupta Karnella & Lachner, 1981 Brokenbar dwarfgoby
21.  Eviota distigma Jordan & Seale, 1906 Twospot dwarfgoby
22.  Eviota dorsimaculata Tornabene, Ahmadia & Williams, 2013 Dorsal-spot dwarfgoby
23.  Eviota dorsogilva Greenfield & Randall, 2011 Creamback dwarfgoby
24.  Eviota dorsopurpurea Greenfield & Randall, 2011 Purple dwarfgoby
25.  Eviota epiphanes Jenkins, 1903 Divine dwarfgoby
26.  Eviota epistigmata Greenfield & Jewett, 2014 Twinspot drawfgoby
27.  Eviota erdmanni Tornabene & Greenfield, 2016 Erdmann’s dwarfgoby
28.  Eviota eyreae Greenfield & Randall, 2016 Eyre's dwarfgoby
29.  Eviota fallax Greenfield & Allen, 2012 Twin Dwarfgoby
30.  Eviota fasciola Karnella & Lachner, 1981 Barred dwarfgoby
31.  Eviota filamentosa Suzuki & Greenfield, 2014 Threadfin dwarfgoby
32.  Eviota flaviarma Greenfield & Erdmann, 2021 Yellow-shoulder dwarfgoby
33.  Eviota flavipinnata Suzuki, Greenfield & Motomura, 2015 Yellowfin dwarfgoby
34.  Eviota flebilis Greenfield, Suzuki & Shibukawa, 2014 Tearful dwarfgoby
35.  Eviota geminata Greenfield & Bogorodsky, 2014 Geminate dwarfgoby
36.  Eviota gunawanae Greenfield, Tornabene & Erdmann, 2019 Tiene’s dwarfgoby
37.  Eviota guttata Lachner & Karnella, 1978 Spotted dwarfgoby
38.  Eviota herrei Jordan & Seale, 1906 Herre's dwarfgoby
39.  Eviota hinanoae Tornabene, Ahmadia & Williams, 2013 Hinano’s dwarfgoby
40.  Eviota hoesei Gill & Jewett, 2004 Hoese's dwarfgoby
41.  Eviota imitata Greenfield, Tornabene & Erdmann, 2017 Imitator dwarfgoby
42.  Eviota indica Lachner & Karnella, 1980 Indian dwarfgoby
43.  Eviota infulata (Smith, 1957) Shouldermark dwarfgoby
44.  Eviota inutilis Whitley, 1943 Chestspot dwarfgoby
45.  Eviota irrasa Karnella & Lachner, 1981 Unpolished dwarfgoby
46.  Eviota japonica Jewett & Lachner, 1983 Japanese dwarfgoby
47.  Eviota jewettae Greenfield & Winterbottom, 2012 Jewett’s dwarfgoby
48.  Eviota karaspila Greenfield & Randall, 2010 Eastern headspot dwarfgoby
49.  Eviota kermadecensis Hoese & Stewart, 2012 Kermadec dwarfgoby
50.  Eviota korechika Shibukawa & Suzuki, 2005 Korechika's dwarfoby
51.  Eviota lachdeberei Giltay, 1933 Lachdebere's dwarfgoby
52.  Eviota lacrimae Sunobe, 1988 Teared dwarfgoby
53.  Eviota lacrimosa Tornabene, Ahmadia & Williams, 2013 Weeping dwarfgoby
54.  Eviota lateritea Greenfield & Winterbottom, 2016 Laterite dwarfgoby
55.  Eviota latifasciata Jewett & Lachner, 1983 Brownbanded dwarfgoby
56.  Eviota lentiginosa Greenfield & Randall, 2017 Frecked dwarfgoby
57.  Eviota longirostris Tornabene, Greenfield & Erdmann, 2021 Long-snout dwarfgoby
58.  Eviota maculibotella Greenfield & Winterbottom, 2016 Spotted dick dwarfgoby
59.  Eviota maculosa Greenfield, Tornabene & Erdmann, 2018 Polkadot dwarfgoby
60.  Eviota marerubrum Tornabene, Greenfield & Erdmann, 2021 Red Sea dwarfgoby
61.  Eviota marteynae Greenfield & Erdmann, 2020 Red star-eye dwarfgoby
62.  Eviota masudai Matsuura & Senou, 2006 Masuda's dwarfgoby
63.  Eviota melanosphena Greenfield & Jewett, 2016 Wedge dwarfgoby
64.  Eviota melasma Lachner & Karnella, 1980 Headspot dwarfgoby
65.  Eviota mikiae Allen, 2001 Miki's dwarfgoby
66.  Eviota mimica Greenfield & Randall, 2016 Mimic dwarfgoby
67.  Eviota minuta Greenfield & Jewett, 2014 Minute dwarfgoby
68.  Eviota monostigma Fourmanoir, 1971 Singlespot dwarfgoby
69.  Eviota natalis Allen, 2007 Christmas dwarfgoby
70.  Eviota nebulosa Smith, 1958 Nebulous dwarfgoby
71.  Eviota nigramembrana Greenfield & Suzuki, 2013 Blackbar dwarfgoby
72.  Eviota nigripinna Lachner & Karnella, 1980 Blackfin dwarfgoby
73.  Eviota nigrispina Greenfield & Suzuki, 2010 Blackspine dwarfgoby
74.  Eviota nigriventris Giltay, 1933 Redbelly dwarfgoby
75.  Eviota notata Greenfield & Jewett, 2012 Barhead dwarfgoby
76.  Eviota occasa Greenfield, Winterbottom & Suzuki, 2014 Sunset dwarfgoby
77.  Eviota ocellifer Shibukawa & Suzuki, 2005 Ocellated dwarfgoby
78.  Eviota oculineata Tornabene, Greenfield & Erdmann, 2021 False-comet dwarfgoby
79.  Eviota oculopiperita Greenfield & Bogorodsky, 2014 Pepperminteye dwarfgoby
80.  Eviota pamae Allen, Brooks & Erdmann, 2013 Pam's dwarfgoby
81.  Eviota pardalota Lachner & Karnella, 1978 Leopard dwarfgoby
82.  Eviota partimacula Randall, 2008 Dividedspot dwarfgoby
83.  Eviota pellucida Larson, 1976 Transparent dwarfgoby
84.  Eviota perspicilla Fujiwara, Suzuki & Motomura, 2019 Glasses dwarfgoby
85.  Eviota pictifacies Greenfield & Erdmann, 2017 Paintedface dwarfgoby
86.  Eviota pinocchioi Greenfield & Winterbottom, 2012 Pinocchio dwarfgoby
87.  Eviota piperata Greenfield & Winterbottom, 2014 Peppered dwarfgoby
88.  Eviota prasina (Klunzinger, 1871) Greenbubble dwarfgoby
89.  Eviota prasites Jordan & Seale, 1906 Hairfin dwarfgoby
90.  Eviota pseudaprica Winterbottom & Greenfield, 2020 False sunny dwarfgoby
91.  Eviota pseudostigma Lachner & Karnella, 1980 False singlespot dwarfgoby
92.  Eviota pseudozebrina Tornabene, Greenfield & Erdmann, 2021 Fijian zebra dwarfgoby
93.  Eviota punctulata Jewett & Lachner, 1983 Dotted dwarfgoby
94.  Eviota punyit Tornabene, Valdez & Erdmann, 2016 Punyit dwarfgoby
95.  Eviota queenslandica Whitley, 1932 Queensland dwarfgoby
96.  Eviota raja Allen, 2001 Raja dwarfgoby
97.  Eviota randalli Greenfield, 2009 Randall's dwarfgoby
98.  Eviota readerae Gill & Jewett, 2004 Reader's dwarfgoby
99.  Eviota richardi Greenfield & Randall, 2016 Rick's dwarfgoby
100.  Eviota rubra Greenfield & Randall, 1999 Red dwarfgoby
101.  Eviota rubriceps Greenfield & Jewett, 2011 Redhead dwarfgoby
102.  Eviota rubriguttata Greenfield & Suzuki, 2011 Redspotfin dwarfgoby
103.  Eviota rubrimaculata Suzuki, Greenfield & Motomura, 2015 Redspot dwarfgoby
104.  Eviota rubrisparsa Greenfield & Randall, 2010 Redspeckled dwarfgoby
105.  Eviota saipanensis Fowler, 1945 Saipan dwarfgoby
106.  Eviota santanai Greenfield & Erdmann, 2013 Santana’s dwarfgoby
107.  Eviota sebreei Jordan & Seale, 1906 Sebree's dwarfgoby
108.  Eviota shibukawai Suzuki & Greenfield, 2014 Shibukawa’s dwarfgoby
109.  Eviota shimadai Greenfield & Randall, 2010 Shimadai's dwarfgoby
110.  Eviota sigillata Jewett & Lachner, 1983 Adorned dwarfgoby
111.  Eviota singula Greenfield & Winterbottom, 2016 One-spot dwarfgoby
112.  Eviota smaragdus Jordan & Seale, 1906 Emerald dwarfgoby
113.  Eviota sodwanaensis Greenfield & Winterbottom, 2016 Sodwana dwarfgoby
114.  Eviota sparsa Jewett & Lachner, 1983 Speckled dwarfgoby
115.  Eviota specca Greenfield, Suzuki & Shibukawa, 2014 Dusted dwarfgoby
116.  Eviota spilota Lachner & Karnella, 1980 Spottedfin dwarfgoby
117.  Eviota springeri Greenfield & Jewett, 2012 Springer’s dwarfgoby
118.  Eviota storthynx (Rofen, 1959) Storthynx dwarfgoby
119.  Eviota susanae Greenfield & Randall, 1999 Susan's dwarfgoby
120.  Eviota taeiae Erdmann, Greenfield & Tornabene, 2023 Taei’s Dwarfgoby
121.  Eviota teresae Greenfield & Randall, 2016 Terry's dwarfgoby
122.  Eviota tetha Greenfield & Erdmann, 2014 Tetha’s dwarfgoby
123.  Eviota thamani Greenfield & Randall, 2016 Thaman's dwarfgoby
124.  Eviota tigrina Greenfield & Randall, 2008 Tiger dwarfgoby
125.  Eviota toshiyuki Greenfield & Randall, 2010 Toshiyuki's dwarfgoby
126.  Eviota variola Lachner & Karnella, 1980 Finspot dwarfgoby
127.  Eviota winterbottomi Greenfield & Randall, 2010 Winterbottom's dwarfgoby
128.  Eviota zebrina Lachner & Karnella, 1978 Zebra dwarfgoby
129.  Eviota zonura Jordan & Seale, 1906 Zoned dwarfgoby
Back to Search
Back to Top