More info | Plus d'info | Mais info

Apocryptodon wirzi Koumans, 1937
Synonym for Oxuderces wirzi (Koumans, 1937)

  Original name  
  Check ECoF  
  Current accepted name  
No
  Status  
Synonym
  Status details  
senior synonym, original combination
  Status ref.  
  Etymology of generic noun  
Greek, apo = outside, far away + Greek, kryptos = hidden + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).
  Link to references  
References using the name as accepted
  Link to other databases  
ITIS TSN : None | Catalogue of Life | ZooBank | WoRMS