Common names of Etrumeus golanii
n = 2
See Market names
Common Name Used in Language
(Dialect)
Type Official Trade Name
Akdeniz hamsisi Turkey Turkish Vernacular No
Golani ├╝marheeringas Estonia Estonian Vernacular No
Back to Search
Back to Top